מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

איחוד וחלוקה/תכנית לצרכי רישום

הגשת תצ"ר באופן מקוון

אגף תכנון עיר – הגשת תכנית לצורכי רישום

בעמוד זה ניתן להגיש הגשה ראשונית של תכניות לצרכי רישום לועדה המקומית קרית-אתא נעשית באופן מקוון.

להגשת תצ”ר באופן מקוון לחצו כאן.

שימו לב

במקביל להגשה המקוונת יידרש מגיש התצ”ר בהמשך התהליך לשלוח את התכנית בעותק חתום קשיח למשרדי אגף תכנון לצורך חתימות.

תכנית לצורכי רישום

אגף תכנון עיר אמון על קידום תכניות לצורכי רישום לדיון בועדת המשנה. האגף מלווה תכניות של יזמים פרטים כמו גם יוזמות של הועדה המקומית עד לאישור הועדה המקומית לתכנית.
המשך המעקב אח​ר התקדמותן ועד הליך לרישום החלקות החדשות בלשכת רשם המקרקעין ממשיך במנהל ההנדסה במחלקת נכסים.

כל חלקה בה קיימת חלוקת קרקע או הפקעות נדרשת הכנת תצ”ר ואישורה בועדה המקומית כתנאי להיתר בניה על פי תקנות התכנון והבניה.
המודד מגיש את התוכנית לצורכי רישום לועדה המקומית לתכנון ולבניה כדי לקבל את האישורים הדרושים.
כמו כן, המודד מגיש את התכנית לביקורת ויתקן את כל הטעון תיקון, כפי שיידרש על ידי מפ”י או על ידי “מודד מבקר” עד קבלת האישורים כי התוכנית “כשרה לרישום”.
​לאחר מכן יטפל המודד בהכנת מסמכי הרישום וידאג לכל שלבי הרישום בפנקסי המקרקעין כחוק: רישום הערות אזהרה של רשות העתיקות – תוך כדי ניסיון לצמצמן ככל שניתן; ביטול זכויות מעבר היסטוריות; ביטול שעבודים או משכנתאות או הסבתם; הכנת סדר פעולות לרישום על בסיס התצ”רים, לרבות רישום ראשון; קבלת דוחות ייעודי קרקע ממפ”י; הכנת תוכניות של זיקת ההנאה; שיוך חניות; זכויות מעבר וחנייה, שבילים וכד’; מסירת כל המסמכים הדרושים לבעלי הקרקע, לרשות מקרקעי ישראל ולרשם המקרקעין במחוז; קבלת המספרים הסופיים של החלקות בסיום הרישום ועדכון האורגינליים של הגושים על פי מספרים אלו.

הליכי תכנית לצורכי רישום

  • אישור התוכנית ברשות מקרקעי ישראל (במידת הצורך, אישור יעשה בטרם הגשה לועדה המקומית).
  • חתימת בעלי הקרקע ומגישי התצ”ר על גבי התצ”ר.
  • צירוף נסחי טאבו.
  • במקרה של סטייה מתב”ע נדרש פרסום התצ”ר להתנגדויות בטרם יובא לועדה.
  • הגשת התוכנית לועדה המקומית לתכנון ובניה.
  • חתימת התוכנית על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה מסירת התצ”ר לביקורת במפ”י או לביקורת על ידי מודד מבקר.
  • קבלת אישור “כשר לרישום”.
  • אישור מסמכי הרישום על ידי רשות מקרקעי ישראל, הועדה המקומית ושאר הבעלים.
  • הגשת מסמכי הרישום לרשם מקרקעין וטיפול בהשלמות והערות אם ישנן, עד להשלמת הרישום על ידי לשכת רישום המקרקעין.