מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

היטלי השבחה ואישור לטאבו

מידע כללי

  • היטל ההשבחה הוא תחום עיסוק מרכזי אשר נדרש מכוח סעיף 196א’ לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה, אשר מחייבים את הועדה המקומית בגביית מס ההשבחה.
  • טיפול בהיטל השבחה מתקיים במסגרת תנאים להיתר / העברת זכויות / דרישת שומה / בירור חבות.
  • הועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו עקב:
    • אישור תוכנית.
    • אישור בקשה להקלה.
    • אישור בקשה שימוש חורג.

אם אישור אחד מהנ”ל הביא להשבחת הנכס (דהיינו: הנכס שווה היום יותר מאשר קודם שאושרה התוכנית), חייבת העירייה, לגבות היטל להשבחה. 

להגשת בקשה יש להיכנס לקישור למטה ולבחור בהיטלי השבחה למגורים:

איש קשר

ברכה מוצ’ה