מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

תעריפים

נתוני אגרות הבניה מתוך אתר מנהל התכנון ונתוני ההיטלים ע”פ חוק העזר של קרית אתא.

פרטי התקשרות

אורטל אלבז