מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

זכויות בניה

  • בדיקת זכויות בניה הינו הצעד הראשון לצורך הבנה של הפוטנציאל התכנוני של פרויקט לבניה.
  • זכויות הבניה כוללות את שטח הבניה המותר לבניה, יחידות הדיור המותרות, קווי הבניין המותרים, מס’ הקומות המותר ועוד.
  • זכויות הבניה מחושבות משטח מגרש נטו לאחר הפחתת השטחים המיועדים להפקעה ובהתאם לתכניות מפורטות החלות על אותה החלקה.
  • בחלקה שיש עליה מבנים, יש צורך לבחון את הקיים בהיתר, את המאושר, את הבנוי בשטח והכל בהתאם לחוק ולתקנות התכנון והבניה התקפות למועד הבדיקה לרבות התייחסות לבניה לא חוקית שמיועדת להריסה ובהתאם למדיניות הועדה המקומית.
  • לקבלת מסמך רשמי ניתן להפיק דף מידע לגבי זכויות הבניה הכוללות את התכנית התקפה.

לתשומת לב ולבחינה פרטנית:

  • תכניות הבניה מחייבות בדיקה מקיפה של הוראות התכנית, תשריטים ונספחי התכנית.
  • מומלץ ורצוי שאת הבדיקה יערוך איש מקצוע (אדריכל / הנדסאי אדריכלות) כדי שכלל הנושאים המפורטים כאן יבחנו ויבדקו באופן מותאם לצרכי המבקש ולאפשרויות המימוש במרחב.
  • לצורך ביצוע הבדיקה יש לבדוק גם את המסמכים הבאים: