מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

אישור תשריט בית משותף

אישור תשריט לרישום בית משותף או לתיקון צו בית משותף

אישור התשריט על ידי מוסד תכנון מהווה אסמכתא להתאמת הנכס נושא התשריט למצב התכנוני המאושר, ובכלל זה להיתרי הבניה שניתנו עבור הקמתו, על מנת להציג בתשריט את התמונה הנכונה.

ניתן לאשר תשריט בית משותף רק אם קיים היתר בנייה וטופס 4 לאכלוס.

הנחיות לעריכת תשריט רישום בית משותף

יש להכין תשריט בהתאם להנחיות משרד המשפטים, בהלימה להיתר הבניה.
מידע משלים אפשר לקבל באתר משרד המשפטים בדף לרישום בית משותף.

תהליך העבודה

את התשריט יש להגיש למחלקה בדואר או למסור פיזית למידענית הועדה בבנין העירייה בקומה 5 במזכירות הועדה.
התשריט מועבר למחלקת הפיקוח לבדיקה האם התשריט מתאים להיתר הבניה ולמצב הקיים בשטח.

אם אין חריגות ולא נדרש תיקון התשריט

מחלקת פיקוח על הבניה תעביר את דו”ח הפיקוח בנוגע לתשריט בית משותף למידענית.
המידענית בודקת את התשריט. התשריט מועבר לבדיקה ואישור סופי של מהנדס הועדה.

אם יש חריגות בניה ו/או נדרש תיקון התשריט

מחלקת פיקוח על הבניה תעביר את דו”ח הפיקוח בנוגע לתשריט בית משותף למידענית.
המידענית תשלח מייל להשלמת תיקונים והנחיות למגיש.