מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

הגשת התנגדויות

הגשת התנגדות

מי שרואה עצמו נפגע מהתכנית רשאי להגיש את ההתנגדות בתוך 60 ימים מיום הפרסום.
את ההתנגדות ניתן להעביר במייל T.taba@kiryat-ata.muni.il, ובמסירה פיזית למזכירות מחלקת תב”ע.
הגשת התנגדות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום אגרה.

מה תכלול התנגדות

 • ההתנגדות תכלול את פרטי המתנגד עם פירוט כיצד נפגע מהתכנית מבחינה תכנונית או כל דבר אחר שהוא רואה שהתכנית נוגעת אליו.
 • ההתנגדות תוגש בכתב ובליווי תצהיר חתום ע”י עורך דין המאשר את האמור לעיל בהתאם לחוק התכנון והבניה.
 • ההתנגדות תכיל פרטים: כתובת אי-מייל, טלפון נייד וכתובת למשלוח דואר.

הדיון בהתנגדות

פירוט על הדיון בהתנגדויות
 • הדיון יהיה פומבי ופתוח לקהל בזום או פיזית.
 • הועדה הדנה בהתנגדות תשלח הזמנה בדוא”ל לדיון 14 ימים לפחות לפני מועדו.
 • אם בעת הדיון לא תהיה נוכחות של המתנגד או מגיש התכנית הועדה תהא רשאית לקיים את הדיון שלא בפניו.
 • הועדה לא תדון בטענות שלא הופיעו במסמכים שהוגשו ולא תאפשר לצדדים לדון בהם, אלא אם יש אישור מהועדה מטעמים מיוחדים.
 • בדיון המתנגד רשאי להיות מיוצג ע”י עורך דין.
 • הועדה תדון ותכריע בהתנגדות שהוגשה לה.
החלטת הועדה בהתנגדות
 • הועדה רשאית לקבל או לדחות את הטענות באופן מלא או חלקי או לשנות את התכנית.
 • המתנגד יקבל החלטת ועדה במייל.