מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

שלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומית

פירוט השלבים בתהליך אישור תכנית בסמכות מקומית, אלו מסמכים נדרשים, כיצד פותחים תיק תכנית, איסוף חוות דעת מקצועית, תקופת הפקדה ועוד.

מסמך מנחה זה וכל האמור בו מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או מקצועי והוא ניתן כשירות לתושב.
אין באמור כדי להקים טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית אתא ו/או באי כוחה ו/או מי מטעמה.

מהו פרה רולינג?

הגשה טרום סטטוטורית לתכניות בסמכות מקומית/מחוזית וכן תאום מקדמי עם הועדה המקומית קרית אתא.
תכנית מוגשת על פי החוק והתקנות של התכנון והבניה, אך נדרש לה רציונל תכנוני להצדיקה. תכניות מפורטות מקודמות ביוזמת העירייה והועדה המקומית בקנה מידה עירוני, שכונתי ומקומי. במקרים מיוחדים בהם מבוקשת הגשת תב”ע שלא על ידי הרשויות ניתן לעשות זאת רק לאחר קבלת אישור עקרוני ממהנדס העיר.

מה מטרת הפרה רולינג?

שיפור התכנון כבר בשלב מקדמי – תוצאת המשך הליך מכוון מדיניות.
הליך שבו מתבצע תאום ציפיות של היזם מול המדיניות ועקרונות של ועדת התכנון המקומית, התכווננות, בדיקה מינימלית תכנונית מקדמית.

כיצד מגישים?

שליחת מייל למזכירות מחלקת תב”ע T.taba@kiryat-ata.muni.il
והמשך הנחיות עפ”י שיידרש.

מה מצרפים למייל?

 • מה הרציונל התכנוני.
 • מיקום המבנים שלגביהם מבוקש שינוי.
 • נתונים מבוקשים בתכנית בהשוואה לנתונים מאושרים (שטחים, כמויות, יח”ד, מידות).
 • הצגת עקרונות ראשוניים של חניות.
 • התייחסות לסביבה ולמגרשים גובלים.
 • מתן מענה פרוגרמתי לתשתיות ולשטחי ציבור.
 • הדמיה עקרונית – נפחים ופיתוח שטח.
 • התייחסות לתשתיות: הקיימות, החסרות והנדרשות.

עם הגשת הצגה עקרונית של המבוקש לעייל, ניתן להסתפק לשלב הראשוני באופן סכמתי בתלת-ממד, התייחסות הרשות תתקבל בדרך שתיקבע על ידי מהנדס העיר: ישיבה או מסמך תשובה.

על מגיש התכנית להעביר את כל המסמכים המפורטים במבנה אחיד לתכנית עפ”י נוהל מבא”ת.
יש לוודא ביצוע הנחיות באופן מלא ויסודי.
בהגשת מסמכי התכנית פיזית יש לצרף טופס הגשת תכנית תב”ע.
פתיחת התיק במזכירות מחלקת תב”ע תתבצע רק לאחר בדיקה להגשתם התקינה.

תהליך קידום תב”ע כרוך בהתייעצויות עם גורמי מקצוע נוספים.

הועדה מתייעצת עם גורמים מטעמה בהתאם לצורך, כגון:
יועמ”ש הועדה, מהנדס תנועה הועדה, תאגיד מים ומחלקת תשתיות ק.אתא, שמאי הועדה באיחוד ו/או חלוקה ועוד.

התכנית תוגש לפי נוהל תנאי סף להגשת תכנית עפ”י מנהל התכנון.

יש להבטיח כי התכנית מכילה את המידע והמסמכים הנדרשים על פי החוק.
עם עמידתה של התכנית בתנאי סף תשלח הודעה במייל למגיש התכנית על עמידתה בתנאי סף וניתן לצפות במסמכי התכנית ובשלבי התקדמותה במערכת מבא”ת.

הערה: עורך / מגיש התכנית מתבקשים למסור עותק פיזי למחלקת תב”ע תואם לסט במבא”ת ובצירוף טופס הגשת תכנית תב”ע.

מטרה: דיון להפקדה.

תנאים:

 1. עמידה בתנאי סף.
 2. עמידה במדיניות הועדה.
 3. בדיקה תכנונית.
 4. קבלת כתב שיפוי.
 5. מסמכים מחייבים לקראת ישיבה: חו”ד יועמ”ש חתומה, חו”ד מהנדס העיר חתומה.

מתקיים דיון בועדת משנה של הועדה המקומית קרית-אתא בו מחליטים האם ניתן לאשר את התכנית להפקדה.

מתן הנחיות לתיקון התכנית בתנאים הבאים:

 1. פרוטוקול – אישור פרוטוקול ע”י הועדה והחתמת יו”ר ועדת משנה.
 2. השלמת בדיקה תכנונית ע”י מחלקת תב”ע.
 3. שליחת מייל לעורך התכנית ומגיש התכנית עם הצרופות הבאות:
  • מכתב הנחיות לתיקון התכנית.
  • פרוטוקול ועדת משנה עם החלטת הועדה.

1. עורך התכנית:

א. השלמת כל ההנחיות לתיקונים שנדרשו ע”י הועדה המקומית.
ב. הגשת תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).
ג. קבלת אישור מאת בודק תכניות מחלקת תב”ע להפקת 4 עותקים + תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).

2. הועדה המקומית:

א. בודק תכניות מחלקת תב”ע מאשר כי כל ההנחיות תוקנו בהתאם לדרישות הועדה המקומית.
ב. אישור במייל לעורך / מגיש התכנית להפקת 4 עותקים ממסמכי התכנית.
ג. בדיקת מסמכי התכנית שהוגשו פיזית:

  • מסמכי התכנית והתאמתם למונה במבא”ת.
  • שרואים בבירור מספר מונה בהוראות התכנית.
  • תצהירים עדכניים וחתומים.
  • בחינה גרפית ומקום לחותמות מוסדות תכנון.
  • בדיקה שהנתונים גלויים וברורים.

ד. הפקת נוסח פרסום להפקדת התכנית.
ה. העברת נוסח פרסום + 4 עותקים לבדיקת מהנדס העיר.
ו. העברת נוסח פרסום + העברת 4 עותקים לבדיקת והחתמת יו”ר הועדה המקומית.
ז. השלמת הטיפול בפרסום ע”י הבודק.
ח. נוסח הפרסום נשלח לרשומות ולהודעות באתר הועדה המקומית.
ט. הבודק מכין ושולח הנחיות פרסום במייל לעורך התכנית.

3. עורך התכנית:

א. השלמת הנחיות פרסום עפ”י דרישת הועדה המקומית הכוללות הצהרה, פרסום בעיתונות, בלוח מודעות של רשות העירייה ובשטח התכנית.
ב. הגשת תיק הפרסומים לועדה המקומית במייל ופיזית במיידי מיום קבלת מתן הנחיות לצורך העברת התכניות לועדה מחוזית לבדיקת נושא הסמכות.
ג. 60 יום להגשת התנגדות מיום פרסום ההפקדה בעיתונות.

שימו לב! אי הגשת תיק הפרסומים בהקדם, יוביל לעיכוב בשליחת עותק ממסמכי התכנית ע”י הועדה המקומית לועדה המחוזית ולבדיקה על ידה. על פי החוק לועדה מחוזית יש 60 יום לבדיקת התכנית מיום קבלתה.

4. הועדה המקומית:

א. קבלת תיק פרסום, בדיקה וטיפול בו.
ב. שליחת עותק ממסמכי התכנית ליזם.
ג. שליחת עותק ממסמכי התכנית לועדה מחוזית.
ד. המתנה 60 יום לבדיקת אישור השר ע”י ועדה מחוזית באם התכנית עומדת בסמכות ועדה מקומית, משמע טעונה אישור שר או לא.
ה. אישור שר הפנים, התכנית אינה טעונה אישור שר.

הגשת התנגדות

מי שרואה עצמו נפגע מהתכנית רשאי להגיש את ההתנגדות בתוך 60 ימים מיום הפרסום.
את ההתנגדות ניתן להעביר במייל T.taba@kiryat-ata.muni.il, ובמסירה פיזית למזכירות מחלקת תב”ע.
הגשת התנגדות לתוכנית אינה כרוכה בתשלום אגרה.

מה תכלול התנגדות

 • ההתנגדות תכלול את פרטי המתנגד עם פירוט כיצד נפגע מהתכנית מבחינה תכנונית או כל דבר אחר שהוא רואה שהתכנית נוגעת אליו.
 • ההתנגדות תוגש בכתב ובליווי תצהיר חתום ע”י עורך דין המאשר את האמור לעיל בהתאם לחוק התכנון והבנייה.
 • ההתנגדות תכיל פרטים: כתובת אי-מייל, טלפון נייד וכתובת למשלוח דואר.

הדיון בהתנגדות

פירוט על הדיון בהתנגדויות
 • הדיון יהיה פומבי ופתוח לקהל בזום או פיזית.
 • הוועדה הדנה בהתנגדות תשלח הזמנה בדוא”ל לדיון 14 ימים לפחות לפני מועדו.
 • אם בעת הדיון לא תהיה נוכחות של המתנגד או מגיש התכנית הוועדה תהא רשאית לקיים את הדיון שלא בפניו.
 • הוועדה לא תדון בטענות שלא הופיעו במסמכים שהוגשו ולא תאפשר לצדדים לדון בהם, אלא אם יש אישור מהוועדה מטעמים מיוחדים.
 • בדיון המתנגד רשאי להיות מיוצג ע”י עורך דין.
 • הוועדה תדון ותכריע בהתנגדות שהוגשה לה.
החלטת הועדה בהתנגדות
 • הוועדה רשאית לקבל או לדחות את הטענות באופן מלא או חלקי או לשנות את התכנית.
 • המתנגד יקבל החלטת ועדה במייל.

הכנה לקראת דיון בהתנגדויות ובמתן תוקף

רק במידה ויש התנגדויות לתכנית עם תום תקופת ההפקדה, ההתנגדות תועבר לבדיקה הועדה לשם כתיבת חוות דעת לקראת הדיון.

דיון להתנגדויות ו/או ובמתן תוקף הועדה המקומית

מתקיים דיון בועדת משנה של הועדה המקומית קרית-אתא בו מחליטים האם לקבל / לדחות את ההתנגדות ובאיזה אופן לתקן את התכנית בהתאם.
ומאשרים את התכנית למתן תוקף בתנאים.

מתן הנחיות לתיקון התכנית בתנאים הבאים:

 1. פרוטוקול – אישור פרוטוקול ע”י הועדה והחתמת יו”ר ועדת משנה.
 2. השלמת בדיקה תכנונית ע”י מחלקת תב”ע.
 3. שליחת מייל לעורך התכנית ומגיש התכנית עם הצרופות הבאות:
  • מכתב הנחיות לתיקון התכנית.
  • פרוטוקול ועדת משנה עם החלטת הועדה.

1. עורך התכנית:

א. השלמת כל ההנחיות לתיקונים שנדרשו ע”י הועדה המקומית.
ב. הגשת תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).
ג. קבלת אישור מאת בודק תכניות מחלקת תב”ע להפקת 4 עותקים + תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).

2. הועדה המקומית:

א. בודק תכניות מחלקת תב”ע מאשר כי כל ההנחיות תוקנו בהתאם לדרישות הועדה המקומית.
ב. אישור במייל לעורך / מגיש התכנית להפקת 4 עותקים ממסמכי התכנית.
ג. בדיקת מסמכי התכנית שהוגשו פיזית:

  • מסמכי התכנית והתאמתם למונה במבא”ת.
  • שרואים בבירור מספר מונה בהוראות התכנית.
  • תצהירים עדכניים וחתומים.
  • בחינה גרפית ומקום לחותמות מוסדות תכנון.
  • בדיקה שהנתונים גלויים וברורים.

ד. הפקת נוסח פרסום למתן תוקף.
ה. העברת נוסח פרסום + 4 עותקים לבדיקת מהנדס העיר.
ו. העברת נוסח פרסום + העברת 4 עותקים לבדיקת והחתמת יו”ר הועדה המקומית.
ז. השלמת הטיפול בפרסום ע”י הבודק.
ח. נוסח הפרסום נשלח לרשומות ולהודעות באתר הועדה המקומית.
ט. הבודק מכין ושולח הנחיות פרסום במייל לעורך התכנית.

3. עורך התכנית:

א. השלמת הנחיות פרסום עפ”י דרישת הועדה המקומית הכוללות הצהרה, פרסום בעיתונות, בלוח מודעות של רשות העירייה ובשטח התכנית.
ב. הגשת תיק הפרסומים לועדה המקומית במייל ופיזית בהקדם האפשרי.

שימו לב! אי הגשת תיק הפרסומים בהקדם, יוביל לעיכוב באישור התכנית.

4. הועדה המקומית:

א. קבלת תיק פרסום, בדיקה וטיפול בו.
ב. שליחת עותק ממסמכי התכנית המאושרת ליזם.
ג. שליחת עותק ממסמכי התכנית המאושרת לועדה מחוזית.
ד. שליחת עותק ממסמכי התכנית המאושרת למנהל התכנון בירושלים.
ה. התכנית תאושר בתום המועד בהתאם לחוק.