מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

פרסום תוכנית

1. עורך התכנית:

א. השלמת כל ההנחיות לתיקונים שנדרשו ע”י הועדה המקומית.
ב. הגשת תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).
ג. קבלת אישור מאת בודק תכניות מחלקת תב”ע להפקת 4 עותקים + תצהירים חתומים (מהמהדורה המעודכנת ביותר במנהל התכנון).

2. הועדה המקומית:

א. בודק תכניות מחלקת תב”ע מאשר כי כל ההנחיות תוקנו בהתאם לדרישות הועדה המקומית.
ב. אישור במייל לעורך / מגיש התכנית להפקת 4 עותקים ממסמכי התכנית.
ג. בדיקת מסמכי התכנית שהוגשו פיזית:

    • מסמכי התכנית והתאמתם למונה במבא”ת.
    • שרואים בבירור מספר מונה בהוראות התכנית.
    • תצהירים עדכניים וחתומים.
    • בחינה גרפית ומקום לחותמות מוסדות תכנון.
    • בדיקה שהנתונים גלויים וברורים.

ד. הפקת נוסח פרסום להפקדת התכנית.
ה. העברת נוסח פרסום + 4 עותקים לבדיקת מהנדס העיר.
ו. העברת נוסח פרסום + העברת 4 עותקים לבדיקת והחתמת יו”ר הועדה המקומית.
ז. השלמת הטיפול בפרסום ע”י הבודק.
ח. נוסח הפרסום נשלח לרשומות ולהודעות באתר הועדה המקומית.
ט. הבודק מכין ושולח הנחיות פרסום במייל לעורך התכנית.

3. עורך התכנית:

א. השלמת הנחיות פרסום עפ”י דרישת הועדה המקומית הכוללות הצהרה, פרסום בעיתונות, בלוח מודעות של רשות העירייה ובשטח התכנית.
ב. הגשת תיק הפרסומים לועדה המקומית במייל ופיזית במיידי מיום קבלת מתן הנחיות לצורך העברת התכניות לועדה מחוזית לבדיקת נושא הסמכות.
ג. 60 יום להגשת התנגדות מיום פרסום ההפקדה בעיתונות.

שימו לב! אי הגשת תיק הפרסומים בהקדם, יוביל לעיכוב בשליחת עותק ממסמכי התכנית ע"י הועדה המקומית לועדה המחוזית ולבדיקה על ידה. על פי החוק לועדה מחוזית יש 60 יום לבדיקת התכנית מיום קבלתה.

4. הועדה המקומית:

א. קבלת תיק פרסום, בדיקה וטיפול בו.
ב. שליחת עותק ממסמכי התכנית ליזם.
ג. שליחת עותק ממסמכי התכנית לועדה מחוזית.
ד. המתנה 60 יום לבדיקת אישור השר ע”י ועדה מחוזית באם התכנית עומדת בסמכות ועדה מקומית, משמע טעונה אישור שר או לא.
ה. אישור שר הפנים, התכנית אינה טעונה אישור שר.