מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

ארכיון הועדה

תנאי שימוש

אין לראות בפלט המידע מסמך מאושר והמדובר בהעתק צילומי בלבד. חלק מהמסמכים הינם מסמכים ישנים שיתכן ואינם משקפים עוד את המצב התכנוני החל על הנכס, ובנוסף ייתכנו שגיאות בתיוק ובסריקה. המידע אינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ובפרט אין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות משפטיות, קנייניות, תכנוניות או אחרות. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע במסמכי התיק הסרוק לבין הוראה בתכנית, תקנה או חקיקה אחרת, תגבר ההוראה הסטטוטורית.

המידע הכלול במסמכים כפוף לשינויים, ככל שיקבעו, במוסדות התכנון ו/או בערכאות השיפוטיות. לצורך קבלת המסמכים המקוריים ולצורך קבלת מידע תכנוני ניתן לפנות לכתבות המייל mekomit@kiryat-ata.muni.il. חלק מהחומרים המצויים בארכיון מוגנים בזכויות יוצרים. לפיכך, השימוש בחומרים אלה ייעשה כדין ובאחריות המשתמש בלבד.

פרטי התקשרות

סער אמשילי