מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

הועדה המקומית

הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא הינה ועדה סטטוטורית המחויבת על פי חוק התכנון והבניה.
סמכויות הועדה המקומית, הן מבחינת הדרג הנבחר והן מבחינת הדרג המקצועי, עוסקות בעיקרן בתחומי התכנון, הרישוי והאכיפה.
מוסדות התכנון של הועדה המקומית מקבלים החלטות בהתייחס למדיניות התכנון המקומית ודנים בהיתרי בניה.

הועדה כפופה לחוק התכנון והבניה ולתקנות. כל התהליכים, העקרונות, המסמכים הנדרשים מופיעים בחוק ובתקנות ומתעדכנים מעת לעת.
הועדה עובדת בהתאם למדיניות עירונית, מכיוון שבקשות למידע ולהיתר מוגשות על ידי בעל מקצוע באמצעות מערכת מקוונת של המדינה, יש ליצור קשר עם מתכנן כבר מהשלב הראשוני של הבקשה.
ניתן להתעדכן במידע במנהל התכנון בנושאים כלליים.