מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

הכנות לקראת פתיחת תיק והגשת תכנית

מהו פרה רולינג?

הגשה טרום סטטוטורית לתכניות בסמכות מקומית/מחוזית וכן תאום מקדמי עם הועדה המקומית קרית אתא.
תכנית מוגשת על פי החוק והתקנות של התכנון והבניה, אך נדרש לה רציונל תכנוני להצדיקה. תכניות מפורטות מקודמות ביוזמת העירייה והועדה המקומית בקנה מידה עירוני, שכונתי ומקומי. במקרים מיוחדים בהם מבוקשת הגשת תב”ע שלא על ידי הרשויות ניתן לעשות זאת רק לאחר קבלת אישור עקרוני ממהנדס העיר.

מה מטרת הפרה רולינג?

שיפור התכנון כבר בשלב מקדמי – תוצאת המשך הליך מכוון מדיניות.
הליך שבו מתבצע תאום ציפיות של היזם מול המדיניות ועקרונות של ועדת התכנון המקומית, התכווננות, בדיקה מינימלית תכנונית מקדמית.

כיצד מגישים?

שליחת מייל למזכירות מחלקת תב”ע T.taba@kiryat-ata.muni.il
והמשך הנחיות עפ”י שיידרש.

מה מצרפים למייל?

  • מה הרציונל התכנוני.
  • מיקום המבנים שלגביהם מבוקש שינוי.
  • נתונים מבוקשים בתכנית בהשוואה לנתונים מאושרים (שטחים, כמויות, יח”ד, מידות).
  • הצגת עקרונות ראשוניים של חניות.
  • התייחסות לסביבה ולמגרשים גובלים.
  • מתן מענה פרוגרמתי לתשתיות ולשטחי ציבור.
  • הדמיה עקרונית – נפחים ופיתוח שטח.
  • התייחסות לתשתיות: הקיימות, החסרות והנדרשות.

עם הגשת הצגה עקרונית של המבוקש לעייל, ניתן להסתפק לשלב הראשוני באופן סכמתי בתלת-ממד, התייחסות הרשות תתקבל בדרך שתיקבע על ידי מהנדס העיר: ישיבה או מסמך תשובה.