מנהל תשתיות תכנון והנדסה - עיריית קרית אתא
מנהל תשתיות תכנון והנדסה- עיריית קרית אתא

רישוי ובניה

אודות האגף לרישוי הבניה / הועדה המקומית

 • אגף הרישוי מהווה את החוליה המרכזית של מימוש המדיניות התכנונית והבאתה לכלל יישום בבנית העיר.
 • הובלת הליך הבניה נעשה באמצעות תהליכי רישוי מובנים ומקוונים לפי חוק התכנון והבניה באמצעות מערכת ארצית אחידה של רישוי מקוון.
 • עבודת הרישוי מורכבת מתהליכים אשר מוודאים בניה בהתאם להיתרים.

אגף רישוי ופיקוח מיישם החלטות שהתקבלו ואושרו באגף תכנון, ומהווה מראה של העיר. כל רישיון בניה בא לידי ביטוי בשטח כבנין או כשכונה. הפיקוח שומר על יישום חוק תכנון ובניה בפועל.

הנושאים המרכזיים באגף הרישוי:

 • מידע לגבי מבנים קיימים במגרש (ללא חישוב יתרת בניה).
 • מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים, אזרחים לעניין בקשות בניה.
 • בדיקת הבקשות החדשות המתקבלות.
 • בדיקת בקשות ותכניות להיתרי בניה בהתאם לחוק התכנון והבניה.
 • הכנת בקשות לועדת רישוי או ועדה מקומית.
 • טיפול בהתנגדויות לבקשות בניה.
 • טיפול בהוצאות היתרי בניה.
 • חישוב שטחי בניה לצורך תשלומי אגרות.
 • הנחיות תכנוניות לבניינים חדשים ולתוספות בניה.

אופן הגשת בקשה להיתר: